Privacy verklaring

Speelpark Hoge Boekel respecteert de privacy van de gebruikers van haar websites en draagt er zorg voor dat de door u verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Speelpark Hoge Boekel is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites die via een link met deze website bereikbaar zijn. U kunt het privacybeleid van die andere sites raadplegen door hun privacyverklaringen aan te klikken.

Contactgegevens:

Speelpark Hoge Boekel, Hoge Boekelerweg 410, 7532 RE Enschede, tel: 053 4611378 / 06 30090000

Verwerking van uw persoonsgegevens
Als u zich aanmeldt als gebruiker of contact met ons opneemt via de van Speelpark Hoge Boekel, vragen wij u in sommige gevallen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in onze administratie en worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren en u te kunnen informeren.

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door verwerking in onze administratie. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn door de wet of een rechterlijke uitspraak, als u toestemming hebt gegeven voor die verstrekking of de verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en onze organisatie.

Speelpark Hoge Boekel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor zij in de administratie zijn opgenomen en gebruikt. Uw persoonsgegevens zullen na beëindiging van uw opdracht en de van toepassing zijnde bewaarplicht uit de administratie worden verwijderd.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Speelpark Hoge Boekel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onze contact pagina, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Speelpark Hoge Boekel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Speelpark Hoge Boekel maakt gebruik van communicatieplatvormen zoals Facebook en Google. Voor het verstrekken en delen van bedrijfsinformatie aan klanten. Voor de order, e-mail en communicatie afhandeling gebruiken we een CMS Website, externe Hosting provider en nemen we diensten af voor de verwerking van betalingen en verzending van orders. Deze maken op basis van geautomatiseerde verwerkingen contactformulieren, order afhandeling, plaatsing op sociale media en adresverwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Speelpark Hoge Boekel) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Speelpark Hoge Boekel bewaard persoonsgegevens bij het aanmaken van reserveringen en het doen van boekingen. Deze gegevens bewaren wij zolang dit nodig is voor de wet, zoals de administratieve wettelijke bewaarplicht belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Speelpark Hoge Boekel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Speelpark Hoge Boekel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Speelpark Hoge Boekel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@speelparkhogeboekel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Speelpark Hoge Boekel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Speelpark Hoge Boekel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact.

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Speelpark Hoge Boekel analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Speelpark Hoge Boekel volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

– Speelpark Hoge Boekel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Speelpark Hoge Boekel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Speelpark Hoge Boekel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Greveling rechtshulp blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. We maken gebruik van Google Analytics en Facebook – Facebook pixel die websitebezoek en conversie meten. Deze bedrijven hanteren een eigen privacy beleid en hanteren een eigen bewaartermijn.